Tagság

Részlet a Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabályából

II.
TAGSÁGI VISZONY

5. Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, akik az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesület tagsági formái:
a) rendes tagság,
b) pártoló tagság.

6. Az Egyesület rendes tagjává választható az a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes személy, aki az Egyesület Alapszabályában foglalt célkitűzéseket elfogadja:

a) az Egyesületben jelenlévő különböző mozgás- és táncterápiás módszerek szakemberei, akik a mindenkori Szakmai bizottság által meghatározott képzettségi szintnek megfelelnek,
b) bármely elismert testtudati rendszerben jártas, azt magas színvonalon művelő szakemberek, a Szakmai Bizottság javaslata alapján.

7. Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan belföldi vagy külföldi jogi személy is, amelynek alapszabályszerű tevékenységi köre alkalmas az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítására, feladatainak teljesítésében való közreműködésre. A jogi személy tagsági jogait kijelölt képviselője útján gyakorolja.

8. Az Egyesület tagjává választásra a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával – kérelmezheti. A jogi személy felvételi nyilatkozatához mellékelni kell az igazolást arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az Egyesület tagságában.

A két tag írásbeli ajánlásával ellátott nyilatkozatot az Egyesület Titkárságára kell benyújtani. A tag felvételéről az Egyesület Vezetőségének javaslatára a Közgyűlés dönt.

Az Egyesület rendes tagjainak jogai:
a) részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén,
b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen,
c) bármely társasági tisztségre választhatnak és megválaszthatók,
d) jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein,
e) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket, minden, a Vezetőség által meghatározott, a naptári év meghatározott időpontjáig a tagdíjat befizető tag kedvezményesen látogathatja az Egyesület rendezvényeit, összejöveteleit és munkaköre szerint részt vehet az Egyesület alapszabály szerinti működésében,
f) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.

Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei:
a) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait,
b) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat,
c) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni,
d) rendszeresen részt venni a Közgyűlés, valamint azon egyesületi szerv munkájában, melyben a részvételét elvállalta,
e) az egyesületi vagyont gondosan kezelni és óvni.
f) mindenkor egyesületi taghoz méltó magatartást tanúsítani, az Egyesület jó hírét óvni.

Az Egyesület jogi személy tagjának képviselője külön egyéni tagdíjat nem fizet.
A képviselő képviselői megbízatásával egyidejűleg saját személyében nem lehet tagja az Egyesületnek.
A tagokat az Egyesülettel szemben fegyelmi és kártérítési felelősség terheli.

9. Az Egyesület Vezetősége javasolhatja a Közgyűlésnek az Egyesület anyagi vagy erkölcsi támogatásában, ill. célkitűzéseinek megvalósításában, a magyar mozgás- és táncterápiás kultúra támogatásában, ill. művelésében kimagasló érdemeket szerzett személyeknek az Egyesület pártoló tagjává való választását.
A pártoló tag a rendes tag jogait élvezi azzal, hogy egyesületi tisztségre nem választható és a Közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehet részt.

10. A tagsági viszony megszűnik:
a) a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni,
b) a tag kizárásával,
c) a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása miatt (a felszólítás után a kitűzött 90 napos határidő eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozattal),
d) a jogi személy tag felszámolásával.

A tag kizárásának okai:
a) a tag tevékenységével az Egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti;
b) a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása esetén a felszólítás után kitűzött 90 napos határidő eltelte után.
A kizárási határozat alapjául szolgáló fegyelmi tényeket fegyelmi eljárás során kell megállapítani.